PAST SADRAN

1st SADR

DR. MUHAMMAD BIN IBRAHIM (1977-1986)

2nd SADR

MR. YUSUF KOBENA AGYARE (1986-1991)

3rd SADR

ALHAJ ADAMS DAWOODE (1991-2000)

4th SADR

MR. ABDUL WAHAB ISSAH (2000 – 2005)

5th SADR

MR. ABASS BIN WILSON (2005-2014)